Thema 4 Wonen

Passend wonen in je eigen sociale omgeving

Passend wonen vraagt om een comfortabele woning die je kunt betalen, waar je mee uit de voeten kunt en waarin je je ‘thuis’ voelt. Door onze woningen beter te isoleren dalen onze kosten voor energie en nemen onze woonlasten af. Het punt op de horizon hierin is dat Duiven in 2050 geen fossiele grondstoffen meer gebruikt. Om dit te bereiken, zullen we zonne- en windenergie moeten gebruiken naast energie door verbranding van afval. Als je deze energie zelf opwekt, ben je minder afhankelijk van traditionele energieleveranciers. Naast lagere woonlasten en duurzame energie is dit een belangrijk argument om bijvoorbeeld samen een energiecoöperatie op te richten.

Het aantal keren dat mensen contact hebben met familie, vrienden, kennissen en buren hangt sterk samen met het ervaren van geluk. Als je minder mobiel bent, is afstand vaak een belemmering om hen te ontmoeten. Het is daarom belangrijk dat je in je eigen sociale omgeving dichtbij kunt blijven wonen. Zeker omdat we weten dat er een sterke relatie is tussen geluk en gezondheid.

 

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

 

 • Ruimte zoeken in de regels zodat het voor meer inwoners mogelijk is hun woning te splitsen of extra woonruimte bij hun eigen woning te plaatsen. Zo kunnen zij voor langere tijd voor zieke of oudere familieleden of bekenden zorgen.
 • Het mogelijk maken dat stallen en schuren die niet meer in gebruik zijn voor de landbouw, gebruikt kunnen worden als woonruimte. Ten eerste voorkomen we zo dat wietteelt, drugslabaratoria en andere ondermijnende activiteiten in het buitengebied voet aan de grond krijgen. Ten tweede zorgen we er zo voor dat eigenaren van schuren en stallen met asbestdaken ook financiële middelen hebben dit voor 2024 te verwijderen.
 • Met onze ‘motie herbouw A15’ bieden we inwoners die moeten verhuizen door de aanleg van de A15 de kans een woning terug te bouwen in het buitengebied.
 • Onze Woonvisie hebben we gemaakt samen met inwoners, bedrijven en organisaties uit onze gemeente. In dit proces zijn we gekomen tot meerdere groepen partners die samen werken aan oplossingen voor meer passende woningen.
 • Provincie Gelderland heeft met gemeenten afspraken gemaakt over het aantal woningen dat gebouwd mag worden per gemeente. We blijven met hen in gesprek zodat deze afspraken aan blijven sluiten bij de vraag naar woningen in onze dorpen: starters- en seniorenwoningen in de ‘centra’ van onze dorpen Duiven, Groessen en Loo.

 

Wat wij nog meer willen doen:

 

 • Afspraken maken met woningbouwcorporaties over het toewijzen en bouwen van huurwoningen met lage woonlasten voor starters en senioren. We willen loting inzetten zodat jongere en oudere inwoners meer kans maken om in hun eigen dorp te kunnen (blijven) wonen.
 • Startersleningen inzetten zodat jonge mensen in de gemeente Duiven blijven wonen. Blijversleningen inzetten voor senioren die hun woning willen aanpassen zodat ze er kunnen blijven wonen.
 • Onder de aandacht brengen van landelijke en provinciale leningen en subsidies om woningen energie zuiniger te maken.
 • Een evenredige verdeling van de bouw van nieuwe woningen over de kernen. Het bouwplan ‘onder de toren’ en het opnieuw inrichten van de dorpskern in Groessen mogelijk maken.
 • De Rijksweg Duiven opnieuw invullenop een manier die recht doet aan haarcultuur historie en haar gebouwen Regina Pacis en boerderij Hoogveld.
 • Het bouwplan Westreenen in Loo voltooien.
 • Energiecoöperaties en het Loose initiatief voor energie neutraal Loo stimuleren en hiervoor beschikbaar maken wat ontbreekt. Een energiecoöperatie is een initiatief van inwoners die samen aan de slag gaan om duurzame energie en energiebesparing voor iedereen mogelijk te maken.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.