Thema 2 Duurzaam

Duurzaam bedrijfsleven in een circulaire economie

 

Met een kringloopeconomie bedoelen we een economie waarin we geen eindige voorraden grondstoffen uitputten en waarin we reststoffen helemaal opnieuw inzetten. MKB bedrijven spelen een belangrijke rol in de circulaire/ kringloop economie. Dit biedt grote kansen voor groei van het aantal banen; ook voor mensen die niet zo gemakkelijk terug kunnen keren in het werkzame leven. Ondernemers dragen bij aan een trotse lokale samenleving en het geluk dat wij ervaren. Direct zorgen zij voor betaald werk. Indirect gebeurt dit door hun bijdragen aan het culturele- en maatschappelijke leven in de gemeente Duiven. Wij zullen activiteiten ondersteunen die hieraan bijdragen. Ons doel is dat de gemeente Duiven in 2022 de beste en meest duurzame gemeente is in De Liemers.

 

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

 

  • Onze bedrijfsterreinen ontwikkelen zich steeds verder. Centerpoort en Nieuwgraaf hebben we opgeknapt. Nieuwe circulaire economie bedrijven krijgen een plek. Zonne-energiepark Gansenvoirt op bedrijfsterrein Innofase en de windmolens in het Broek. Seingraaf hebben we bedrijfsklaar gemaakt.
  • De structuur van de wegen en de toegang naar de snelwegen verbeteren.
  • Wij ondersteunen de Groene Allianties de Liemers. Zij kijken samen met bedrijven naar de mogelijkheden om duurzamer te worden.
  • Gebouwen in eigendom van de gemeente duurzamer maken.
  • We organiseren onze ondersteuning voor inwoners die niet zo gemakkelijk aan het werk kunnen zo veel mogelijk in De Liemers. Zo kunnen we hen beter maatwerk bieden en werkgevers beter van dienst zijn. Op deze manier krijgen we ook meer grip op de uitvoering en kunnen we werk meer in samenhang zien met wonen, zorg en welzijn.

 

Wat wij nog meer willen doen:

 

  • Gemeente Duiven voorzien van 100% duurzame energie in 2030. Hiervoor stimuleren en ondersteunen we ontwikkelingen in wind-, zon- en biomassa energie.
  • Het Liemers Energie Loket uitbreiden met een pop-up locatie. Het Liemers Energieloket is een website en een laagdrempelig platform om inwoners te inspireren over energie besparende maatregelen en te informeren over subsidie en financiering ervan.
  • Samen met onze partners inzetten op een glasvezelnetwerk in het buitengebied en de bebouwde kom van Duiven, Groessen en Loo.
  • Samen met bedrijven, gemeente en het basis- en voortgezet onderwijs GreenDeals afsluiten met jongeren. Jongeren hebben vaak vernieuwende ideeën. Om deze ideeën te realiseren lopen zij tegen drempels aan. In GreenDeals leggen gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich vast om deze drempels weg te nemen.
  • Samen met Lindus, MKB Duiven en Regionale Sociale Dienst De Liemers voorbeelden laten zien van inwoners die niet zo gemakkelijk een werkplek konden vinden en nu toch een plek hebben gekregen bij lokale en regionale bedrijven.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.