Motie Aanbestedingsvoordeel A15

 

Lokaal Alternatief heeft het initiatief genomen tot de Motie aanbestedingsvoordeel A15. Deze hebben wij samen met PvdA ingediend en is aangenomen in de raadsvergadering van 6 februari. In deze motie geven wij het college van burgemeester en wethouders opdracht om de minister van Infrastructuur en Milieu erop te wijzen dat de afspraak dat aanbestedingsvoordelen ten goede zullen komen aan de inpassing van de A15, gerespecteerd dienen te worden.

Aanleiding voor deze motie is de de motie die op 28 november 2016 in de TweedeKamer is aangenomen (motie 34550-A-38), ingediend door Dhr. Hoogland (PvdA) en Mevr. Visser (VVD), waarin is geconstateerd dat voor de nieuwe verbindingen VIA15 een forse tolopgave geldt die door weggebruikers moeten worden opgebracht en eventuele aanbestedingsmeevallers bij aanleg van dit project in mindering te brengen op de tolopgave.

IJsbaan, tot volgend jaar!

gaba ijsbaan

De ijsbaan wordt vandaag opgeruimd. Vooral kinderen en jongeren kijken nu alweer uit naar volgend jaar.

Vrijwilligers, bedrijven en organisaties bedankt voor uw bijdrage aan veel ijsvertier!

Ook een goed idee voor een prachtig evenement? Wist u dat u sommige activiteiten alleen maar hoeft te melden en u geen vergunning nodig heeft? U vind meer informatie op de pagina van gemeente Duiven.

 

Geschiedenis van een Fietstunnelbesluit

 

Eerst was er een snelfietsroute. Enkele jaren geleden heeft de Stadsregio, Arnhem Nijmegen,- verantwoordelijk voor de mobiliteit in onze regio,- het plan gepresenteerd voor een snelfietsroute om de grotere woonplaatsen in deze regio met elkaar te verbinden. Het doel van deze snelfietsroute is om meer mensen, vooral voor het woon-werk verkeer de fiets te laten gebruiken in plaats van de auto. De kostenverdeling om de snelfietsroute aan te leggen was 90 % voor de Provincie Gelderland en de Stadsregio samen, en 10 % voor de gemeenten. Het tunneltje in de Zuidsingel in Duiven was niet opgenomen in de eerste plannen van de snelfietsroute. Nadat de Stadsregio is opgeheven heeft de Provincie de mobiliteitstaken van onze regio overgenomen.

Toen kwam er een fietstunnel…De provincie en het college projecteerden een tunnel voor de fietsers in de Zuidsingel. De provincie was en is van mening dat een snelfietsroute zonder enige voorrangskruising in Duiven niet voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een dergelijke fietsroute. De kostenverdeling werd bepaald op een gelijkwaardig bedrag voor de gezamenlijke provincie en stadsregio, en de gemeente Duiven. Voor de gemeente Duiven betekende dit een bedrag van ongeveer € 750 000,-. Dit was voor Lokaal Alternatief niet acceptabel, de meeste andere partijen sloten bij ons aan. Als Lokaal Alternatief zijn we blijven zoeken naar een oplossing. Daarom hebben we met andere partijen begin dit jaar het college opdracht gegeven een onderzoek te laten doen om nut en noodzaak van een tunnel of een mogelijk alternatief voor de kruising in de Zuidsingel te bepalen.

… of gelijkvloerse kruising met middeneiland. Het rapport laat zien dat een fietstunnel natuurlijk de meest veilige oplossing is, maar tegen forse kosten. De variant “middeneiland” is weliswaar iets minder veilig, maar de kosten liggen vele malen lager, namelijk in totaal € 410.000. LA heeft het college gevraagd om deze variant aan de Provincie voor te leggen met de zelfde verdeelsleutel als voor de fietsroute, 10%-90%. Aan de kosten voor de middeneiland-variant wil de provincie echter beslist niet meebetalen. Dit gesprek heeft in financiële zin echter wel het nodige opgeleverd, omdat de toezegging is gedaan om meer mee te betalen aan de fietstunnel waarbij Duiven12% bijdraagt en de andere partijen 88%.

En ten slotte…. In een brief van de provincie van juli 2016 aan ons college wordt duidelijk dat de provincie buitengewoon bijzondere waarde hecht aan de tunnel in de Zuidsingel. Lokaal Alternatief heeft in de raadsvergadering van 3 oktober jl. een amendement ingediend met als opdracht aan ons college, dat we als gemeente Duiven ten hoogste € 270 000,- willen bijdragen aan de tunnel. Hiermee denken we als Lokaal Alternatief de meest veilige oplossing tegen de laagste kosten voor de inwoners van de gemeente Duiven te realiseren.